วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 สมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากใครสนใจอยากร่วมงานเป็นพนักงานประจำในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) สวัสดิการ เงินเดือนดีมากๆ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หัวหน้าบริหารจัดการสาขา, ผู้รักษาเงิน, หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย, ผู้รักษาเงินสาขาย่อย เป็นต้น

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————
         ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารระดับผู้ บริหารสาขา  ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขา  ผู้รักษาเงิน  หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย  ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้      
คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
หัวหน้าบริหารจัดการสาขา
(สมุห์บัญชี) 
เกรด 9 (เฉพาะสาขาภูมิภาค)
(1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางบัญชี หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชีในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ น้อยกว่า 9 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงิน
ของธนาคาร
ผู้รักษาเงิน  เกรด 9
(เฉพาะสาขาภูมิภาค)
(1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
(3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชี ในสถาบันการเงิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน
หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย
(สมุห์บัญชีสาขาย่อย)  เกรด 8
(เฉพาะสาขา กทม.)
(1) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางบัญชี  หรือสาขาอื่นที่เรียน วิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชีในสถาบันการเงิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงิน
ของธนาคาร
ผู้รักษาเงินสาขาย่อย  เกรด 8
(1) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางบัญชี   การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
(3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร
หรือบัญชี ในสถาบันการเงิน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน
เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

        ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2   ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1951  และ 0-2202-1246    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  16 – 24 มีนาคม  พ.ศ. 2558   (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ  08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)
ทั้งนี้   ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    ณ    ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th   ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558


ประกาศ ณ วันที่  5   มีนาคม  พ.ศ.  2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2557 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น