วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Trip ท่องเที่ยว เบ็ดเสร็จทริปเดียวเที่ยวได้ทั่วเชียงใหม่-เชียงราย

บรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกัด : 1/1 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชยั แขวง/เขตบำงบอน กทม.10150
SAT AND SUN TOUR CO.,LTD. : 1/1 Ekachai 50, Ekachai Rd., Bangbon, BKK 10150
Tel.; 0-2898-1024, 0-2898-2470 , Fax ; 0-2415-5035
E-mail: smile@satandsunthaitour.com , www.satandsunthaitour.com
TAT License No. 11/07027
_________________________________________________________________________________

 

 


Page 1 of 5
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
NY-N.01 ทัวร์เทศกาลมีระดับ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี
เทยี่ วเชยี งราย : ดอยตุง – วัดร่องขุ่น - ภชู ฟี้้า – มหกรรมดอกไมอ้ าเซยี น
เทยี่ วเชยี งใหม่: ไรส่ ม้ ธนาธร-วัดท่าตอน-ดอยอ่างขาง–พระธาตุดอยค า–อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เที่ยวปาย – สะพานสงครามประวัติศาสตร์ - ค๊อฟฟี่ อินเลิฟ - วัดน ้าฮู
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 3 มกราคม 2558
ไป-กลับโดยสายการบินนกแอร์
วันที่ 31 ธ.ค. 57 ดอนเมือง – เชยี งราย – ดอยตุง – วัดรุ่องขุ่น - ภูชฟี้้า
06.00 น. ขำวคณะพร ้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง เคำเตอร์สำยกำรบินนกแอร์ จนท.แซนแอนดซ์ นั ทัวร์บรกิ ำรเช็คอนิ
เที่ยวบิน DD 8714 พร้อมบริการอาหารเชา้และเครื่องดื่ม (มอื้ ท1)ี่
07.30 น. ออกเดินทำงจำกดอนเมืองสู่ จ.เชยี งรำย
08.45 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติ จ.เชยี งรำย รอรับสมัภำระแลว้เดนิทำงท่องเทยี่ วใน จ.เชยี งรำย โดยรถตู ้ปรับอำกำศวี
ไอพี
10.30 น. ถึงดอยตุง ชำวคณะ สกัการะพระธาตดุ อยตงุ พระธำตทุ เี่ กำ่ แกท่ สี่ ดุ ของลำ้นนำ ซงึ่ บรรจพุ ระบรม
สำรีริกธำตุของพระพุทธเจ ้ำ แล ้ว เดินชมสวนแม่ฟ้ าหลวง สวนดอกไม ้เมืองหนำวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่รา้นเฮอืนจน๋ัค า อ.แม่จัน หัลงอาหารชาวคณะเดินทางสภู่ ูชฟี้้า (มอื้ ที่ 2)
15.00 น. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น วดั ทสี่ วยงำมซงึ่ ไดร้ับกำรดแู ล และออกแบบโดย อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิ ัฒน์ชำวคณะ
สำมำรถร่วมบรจิำคดว้ยกำรซอื้ ภำพพมิ พ์ภำพเขยีนตำ่ ง ๆ ซงึ่ รำยไดจ้ะไดน้ ำมำพัฒนำวดั ตอ่ ไป
18.00 น. เข้าที่พักอุกฤษณ์ฟาร์มรีสอร์ท ซงึ่ ตงั้อยบู่ นภชู ฟี้ ้ำมที ัศนยีภำพทสี่ วยงำม เก็บสมัภำระพักผ่อนตำม
อธัยำศยั http://www.ukristfarmhill.com/
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่หนำวเย็น หลังอำหำรเข ้ำห ้องพักรำตรีสวัสดิ์
(มอื้ ท3)ี่
วันที่ 1 ม.ค.58 เช็คเอา้ท์– ภูชฟี้้า – มหกรรมดอกไมอ้ าเซยี น - ไรส่ ม้ ธนาธร – วัดท่าตอน - ดอยอ่างขางบรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกัด : 1/1 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชยั แขวง/เขตบำงบอน กทม.10150
SAT AND SUN TOUR CO.,LTD. : 1/1 Ekachai 50, Ekachai Rd., Bangbon, BKK 10150
Tel.; 0-2898-1024, 0-2898-2470 , Fax ; 0-2415-5035
E-mail: smile@satandsunthaitour.com , www.satandsunthaitour.com
TAT License No. 11/07027
_________________________________________________________________________________
Page 2 of 5
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
04.45 น. อรุณสวสัดยิ์ ำมเชำ้สดู อำกำศบรสิทุ ธซิ์ งึ่ หำไมไ่ ดใ้นเมอื งหลวง ท ำกจิสว่ นตวัตำมอธัยำศยัแลว้ออกเดนิทำงสู่
ภชู ฟี้ ้ำ
05.45 น. ชำวคณะ เดนิ เทา้สยู่ อดภชู ฟี้้า เป็ นยอดเขำสูงที่สุดในเทือกเขำดอยผำหม่น สูงจำกระดับน ้ำทะเล ตั้งแต่
ระดับ 1,200 -1,628 เมตร ดำ้นทตี่ ดิสำธำรณรัฐประชำธปิ ไตยประชำชนลำว มหี นำ้ผำสงู ชนั เป็ นจุดชมวิวที่
สวยที่สุด ในฤดูหนำวจะมีทิวทัศน์สวยงำมเป็นพิเศษ ระหว่ำงทำงจะพบแปลงปลูกป่ ำ นำงพญำเสอื โคร่ง
ออกดอกบำนสะพรั่งสวยงำม (เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์) และในชว่ งเดอืนกมุ ภำพันธต์ น้เสยี้ วดอกขำวรอบ
ภชู ฟี้ ้ำจะออกดอกบำนเต็มเชงิเขำ ภชู ฟี้ ้ำเป็นจดุ ชมทะเลหมอกทสี่ วยทสี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของประเทศไทย
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทรี่ สีอรท์ แลว้เดนิ ทำงสู่ ดอยอำ่ งขำง (มอื้ ที่4)
11.00 น. ถึงบริเวณ งานมหกรรมดอกไมอ้ าเซยี นเชยี งราย ชำวคณะชมดอกไม ้เมืองหนำวนำนำชนิด ที่จัดตกแต่ง
ไวอ้ยำ่ งสวยงำม ชำวคณะเดนิชมและเก็บภำพประทับใจกนัตำมอธัยำศยั
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่รา้นเอกโอชา รา้นชอื่ ดงัของเมอื งเชยี งราย (มอื้ ที่5)
14.30 น. ถึงไรส่ ม้ ธนาธร อ.แม่อาย จ.เชยี งใหม่ ชมิน ้ำสม้คนั้ สด ๆ จำกไร่ พร ้อมนั่งรถลำกชมไร่ที่อยู่กลำงหุบเขำ
เป็นไร่สม้ทพี่ นื้ ทใี่ หญท่ สี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของประเทศไทย และมบี รรยำกำศทสี่ วยงำมมำกในหนำ้หนำว
 และใหช้ ำวคณะไดถ้่ำยรปู กบั ผลสม้ทกี่ ำลงัสกุ คำตน้กนั ตำมอธัยำศยั
15.30 น. แวะไหวพ้ ระเพอื่ ควำมเป็นสริมิ งคลที่ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชยี งใหม่
(พระอำรำมหลวง) เป็นวดั สำขำวดัปำกน ้ำภำษีเจรญิ ซงึ่ ตงั้อยบู่ นเขำ อยรู่ มิ
แม่น ้ำกก ใกล ้ชำยแดนพม่ำ ชำวคณะสกั กำระพระมหำธำตซุ งึ่ อยทู่ ชี่ นั้ 8
และร่วมท ำบุญกนั ตำมอธัยำศยั แลว้เดนิ ทำงสดู่ อยอำ่ ง
17.30 น. เข้าที่พัก อ่างขางวิลล่า เก็บสมัภำระท ำกจิสว่ นตวัตำมอธัยำศยั
http://angkhang-villa.com/
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท แล ้วพักผ่อนรำตรีสวัสดิ์(มอื้ ที่6)
วันที่ 2 ม.ค.58 เช็คเอา้ท์–สถานีเกษตรหลวงฯ – สะพานประวัติศาสตร์ - ค๊อฟฟี่ อินเลิฟ - วัดน ้าฮู - ถนนคนเดิน
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทรี่ สีอรท์ แลว้เก็บสมัภาระ (มอื้ ที่7)
07.45 น. เก็บสมัภำระออกเดนิทำงท่องเทยี่ ว
08.00 น. ถึงสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชำวคณะเที่ยวชมแปลงสำธิต อำทิ ผัก ไม ้ใบ และผลไม ้เมืองหนำว
ตำ่ ง ๆ พรอ้มกบั สมัผสั อำกำศทหี่ นำวเย็นบนดอย หลังจำกนั้นชำวคณะเดนิทำงสู่ อ.ปำย จ.แมฮ่ อ่ งสอน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเสน่ห์ดอยหลวง อ.เชยี งดาว (มอื้ ที่8)
15.00 น. ถึงสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซงึ่ สรำ้งโดยกองทัพญปี่ ่ ุน เพอื่ เป็นเสน้ทำงเดนิทัพ
ไปยังประเทศพม่ำบรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกัด : 1/1 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชยั แขวง/เขตบำงบอน กทม.10150
SAT AND SUN TOUR CO.,LTD. : 1/1 Ekachai 50, Ekachai Rd., Bangbon, BKK 10150
Tel.; 0-2898-1024, 0-2898-2470 , Fax ; 0-2415-5035
E-mail: smile@satandsunthaitour.com , www.satandsunthaitour.com
TAT License No. 11/07027
_________________________________________________________________________________
Page 3 of 5
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
15.30 น. ถึงค๊อฟฟี่อินเลิฟ ให ้ชำวคณะได ้เก็บภำพสวยงำม และซอื้ ของทรี่ ะลกึกนั ตำมอธัยำศยั
16.30 น. ถึงวัดน ้าฮูซงึ่ เป็นวดั เกำ่ แกค่ บู่ ำ้นคเู่ มอื งปำยมำเป็นเวลำนำน ตำมหลกั ฐำนวำ่ วดั นี้สรำ้งเมอื่ พ.ศ.2468 โดย
ในวดั มสี งิ่ อศั จรรย์คอืหนำ้พระพักตรข์ องหลวงพ่ออนุ่ เมอื ง เป็นโพรงและสำมำรถเปิดโมฬออกได ้ ภำยในนั้น ี
มีน ้ำขังอยู่เต็มสร ้ำงควำมประหลำดใจให ้กับชำวบ ้ำนเป็ นอย่ำงยิ่ง ปัจจุบันวัดน ้ำฮู เป็นสถำนทีตั้งของเจดีย์
อนุสรณ์สถำน ภำยในบรรจพุ ระอฐัพิ ระนำงสพุ รรณกลั ยำ ตงั้อยดู่ ำ้นหลงัโบสถซ์ งึ่ เป็นทนี่ ับถอื โดยทั่วไปของ
ชำวเมืองปำย
17.30 น. เข้าที่พัก บ้านกระทิงรีสอร์ท อ.ปาย จ.แมฮ่ อ่ งสอน รีสอร์ทที่มีบรรยำกำศสวยงำมแห่งหนึ่งของ อ.ปำย
เก็บสมัภำระท ำกจิสว่ นตวัตำมอธัยำศยั http://www.baankrating.com/pai/index.aspx
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท หลังอำหำรใหช้ ำวคณะไดเ้ดนิเลน่ ถนนคนเดนิปำยกนั ตำมอธัยำศยั
(มอื้ ที่9)
วันที่ 3 ม.ค 58 ทะเลหมอกห้วยน ้าดัง – วัดพระธาตุดอยค า – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ซอื้ ของฝาก - ดอน
เมือง
04.30 น. เก็บสมัภำระออกเดนิทำงท่องเทยี่ ว
05.45 น. ถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง รอยต่อ 2 จงัหวดั แมฮ่ อ่ งสอน และเชยี งใหม่ ชำวคณะชมทะเลหมอกทสี่ วย
ทสี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของประเทศไทย ชำวคณะเก็บภำพประทับใจกนั ตำมอธัยำศยั แล ้วเดนิ ทำงสู่ จ.เชยี งใหม่
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ที่ท าการอุทยานแห่งชาติฯหลงัจากนนั้ เดนิ ทางสู่ จ.เชยี งใหม่ (มอื้ ที่10)
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแกงร้อนบ้านสวน (มอื้ ที่ 11)
13.00 น. ถึงวัดพระธาตุดอยค า เป็นวดั ทมี่ คี วำมส ำคญั ในจงัหวดั เชยีงใหม่ อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,300 ปีตั้งอยู่บริเวณ
ดอยค ำ ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 10 กิโลเมตร สำมำรถมองเห็นอุทยำนหลวงรำชพฤษ์ได ้อย่ำงสวยงำม
วัดพระธำตดุ อยค ำสรำ้งในสมยัพระนำงจำมเทวกีษัตรยิแ์ หง่ หรภิ ญุ ชยั โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็ นผู ้สร ้ำงในปี
พ.ศ. 1230 ประกอบด ้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ ้ำ ศำลำกำรเปรียญกุฏิสงฆ์และ
พระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชอื่ วดั สวุ รรณบรรพต แต่ชำวบ ้ำนเรียกว่ำ "วัดดอยค ำ"
14.30 น. ถึงอุทยานหลวงพราชพฤกษ์ให ้ชำวคณะได ้นั่งรถลำกชมสวน ชมไม ้นำนำพรรณ และถ่ำยรูปเก็บภำพที่
ระลกึสถำนทสี่ ำคญั ที่ “ หอค ำหลวง “ กนั ตำมอธัยำศยั
16.30 น. แวะซอื้ ของฝำกของดเีมอื งเชยีงใหม่ อำทิน ้ำพรกิหนุ่ม แคปหมูหมยู อ ไสอ้ วั่ แหนม
18.00 น. ชาวคณะรับประทานอาหารเย็นทีสโมสรการบนิ เชยี งใหม่ (มอื้ ที่12)
19.15 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติ จ.เชยี งใหม่ มคั คเุ ทศกบ์ รกิ ำรเช็คอนิ เคำเตอรส์ ำยกำรบนิ นกแอร์เที่ยวบิน
DD 8321
20.40 น. ออกเดินทำงจำก จ.เชยี งใหม่บรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกัด : 1/1 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชยั แขวง/เขตบำงบอน กทม.10150
SAT AND SUN TOUR CO.,LTD. : 1/1 Ekachai 50, Ekachai Rd., Bangbon, BKK 10150
Tel.; 0-2898-1024, 0-2898-2470 , Fax ; 0-2415-5035
E-mail: smile@satandsunthaitour.com , www.satandsunthaitour.com
TAT License No. 11/07027
_________________________________________________________________________________
Page 4 of 5
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
21.45 น. ถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ
 ก ำหนดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสมโดยยดึถอื ประโยชนข์ องลกู คำ้เป็นส ำคญั
************ขอขอบพระคณุ ทใี่ ชบ้ รกิ าร************
อัตราค่าบริการ
RESORT อัตราค่าบริการ
เด็ก
2 ขวบ-11 ขวบ
พักเตียงเสริม
เด็ก
1-1.11 ขวบ
อุ้มขึ้นเครื่อง
พักเดี่ยว
ช าระเพมิ่
อุกฤษฟ์ ารม์ ฮลิล์ภชู ฟี้้า 1 คืน
อ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง 1 คืน
บ้านกระทิงรีสอร์ท อ.ปาย 1 คืน
16,990 15,990 3,000 4,500
อัตราดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี)
- ไมร่ วมคา่ ธรรมเนยี มส าหรบัชาวตา่ งชาติ1,000 บาท
- คา่ มนิ บิ าร์คา่ ซกั รดี คา่ โทรศพั ท์และคา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ ทมี่ ไิดร้ะบใุ นรายการ
อัตราดังกล่าวรวม
- เดินทำง กรุงเทพฯ-เชยี งรำย โดยสำยกำรบนิ นกแอร์
- เดินทำงเชยี งใหม-่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินนกแอร์
- พักอกุ ฤษณ์ฟำรม์ รสี อรท์ บนภชู ฟี้ ้ำ จ.เชยี งรำย 1 คืน พักห ้องละ 2 ท่ำน มีเศษพักเตียงเสริม
- พัก อ่ำงขำงวิลล่ำ ดอยอ่ำงขำง 1 คืน พักห ้องละ 2 ท่ำน มีเศษพักเตียงเสริม
- พัก บ ้ำนกระทิงรีสอร์ท อ.ปำย จ.แมฮ่ อ่ งสอน 1 คืน พักห ้องละ 2 ท่ำน มีเศษพักเตียงเสริม
- อำหำรคุณภำพ 12 มื้อ ตำมโปรแกรมระบุ
- เดินทำงท่องเที่ยวตลอดกำรเดินทำงโดยรถตู ้ปรับอำกำศวีไอพี
- ค่ำเข ้ำชม ค่ำธรรมเนียม ทุกสถำนที่ตำมโปรแกรมก ำหนด (ไมร่ วมคำ่ ธรรมเนียมส ำหรับชำวตำ่ งชำต)ิ
- ประกันเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
- มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
การช าระเงนิ
 ช ำระมดั จ ำท่ำนละ 7,000 บ. โดยโอนช ำระในนำม บรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกดั บญั ชธนำคำรไทยพำณิชย์ ี
สำขำเซ็นทรัลพระรำม2 บญั ชอีอมทรัพย์เลขที่ 156-259572-5
 กรุณำแฟกซส์ ลปิ กำรช ำระเงนิ พรอ้มชอื่ -นำมสกุล-อำยุ ของผู ้เดินทำงทุกท่ำนมำที่ F.02 415 5035 หรือ
Email : satandsuntour@gmail.comบรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกัด : 1/1 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชยั แขวง/เขตบำงบอน กทม.10150
SAT AND SUN TOUR CO.,LTD. : 1/1 Ekachai 50, Ekachai Rd., Bangbon, BKK 10150
Tel.; 0-2898-1024, 0-2898-2470 , Fax ; 0-2415-5035
E-mail: smile@satandsunthaitour.com , www.satandsunthaitour.com
TAT License No. 11/07027
______________________________________________________________________________________________________________
Page 5 of 5
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
 สว่ นทเี่ หลอืช ำระกอ่ นเดนิทำง 14 วัน หำกไม่ได ้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทำง บรษิ ัทฯขอสงวนสทิ ธยิ์ กเลกิโดยถือ
วำ่ ท่ำนไดส้ละสทิ ธใิ์นกำรเดนิทำง
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันขึ้นไป เก็บคำ่ ใชจ้ำ่ ย ท่ำนละ 7,000 บำท
- ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 14 วัน เก็บคำ่ ใชจ้ำ่ ยทัง้หมด 100% ของรำคำทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯมสี ทิ ธทิ์ จี่ ะเปลยี่ นแปลงหรอื สบั เปลยี่ นรำยกำรไดต้ ำมควำมเหมำะสม อนั เนื่องมำจำกเหตสุ ดุ วสิ ยัทไี่ มส่ ำมำรถ
แกไ้ขได ้ อำทิ ควำมลำ่ ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทพี่ ัก เหตกุ ำรณ์ทำงกำรเมอื งกำรประทว้งและภัยธรรมชำติฯลฯ โดย
บรษิ ัทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผเู้ดนิทำงเป็นส ำคญั
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธไิ์ มร่ บั ผดิชอบคำ่ เสยีหำยทเี่ กดิ จำกสำยกำรบนิ กำรนัดหยดุ งำน ภัยธรรมชำติกำรก่อจลำจล กำรปฎิ
วตั ิอบุ ัตเิหตุ และอนื่ ๆ ทอี่ ยนู่ อกเหนือกำรควบคมุ ของทำงผูจ้ดั หรอื คำ่ ใชจ้ำ่ ยเพมิ่ เตมิทเี่ กดิขนึ้ ทำงตรงหรอื ทำงออ้ม เชน่
กำรเจ็บป่ วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญู หำย ควำมลำ่ ชำ้ หรอื จำกอบุ ัตเิหตตุ ำ่ งๆ
3. หำกมกี ำรถอนตวัหรอื ไมไ่ ดใ้ชบ้ รกิ ำรตำมทจี่ องระบเุ อำไวห้ รอืกอ่ นรำยกำรท่องเทยี่ วจะสนิ้ สดุ ลง เชน่ ไมร่ ับประทำนอำหำร
บำงมื้อ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ ทัวร์เป็นไปในลกั ษณะเหมำจำ่ ย
4. กรณีเกดิควำมผดิ พลำดจำกตวัแทนหรอื หน่วยงำนทเี่ กยี่ วขอ้ ง จนมกี ำรยกเลกิ ลำ่ ชำ้ เปลยี่ นแปลง กำรบรกิ ำรจำกสำยกำร
บนิ บรษิ ัทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทใี่ หบ้ รกิ ำร ผูจ้ดั จะด ำเนนิ โดยสดุ ควำมสำมำรถทจี่ ะประสำนงำนให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลกู คำ้ แตจ่ ะไมค่ นืเงนิ ใหส้ ำหรับคำ่ บรกิ ำรนัน้ ๆ
5. มคั คเุ ทศก์ พนักงำน และตวัแทนของบรษิ ัทฯ ไมม่ สี ทิ ธใิ์นกำรใหค้ ำสญั ญำใดๆ ทัง้สนิ้ แทนบรษิ ัทฯ นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผู ้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเท่ำนั้น
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนั เนื่องมำจำกธรรมชำติควำมลำ่ ชำ้ และควำมผดิ พลำดจำกทำง
สำยกำรบนิ จะไมม่ กี ำรคนืเงนิ ใดๆทงั้สนิ้ แตท่ งั้นที้ ำงบรษิ ัทฯจะจดั หำรำยกำรเทยี่ วสถำนทอี่ นื่ ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิ ธกิ์ ำร
จัดหำนี้โดยไม่แจ ้งให ้ทรำบล่วงหน้ำ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น