วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์ แบบดูดวงชะตา ที่ใช้ วันเดือน ปี เวลา และทักษาพยากรณ์มาประกอบ โดยจัดลำดับเป็น
บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ความหมายก็คือ


บริวาร หมายถึงมีบารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
อายุ หมายถึง อายุขัย
เดช หมายถึง อำนาจ อิทธิพล
ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นศิริมงคล
มูลละ หมายถึง ทรัพย์สมบัติ มรดก
อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ
มนตรี หมายถึง ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้คำปรึกษา
กาลกิณี หมายถึง สิ่งที่เป็นอัปมงคล เป็นเสนียดจัญไร สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

การเสริมดวงชะตาตามพยัญชนะเพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด หรือประสงค์ให้เป็นไป พิจารณาดังนี้

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" ใในการตั้งชื่อ ห้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม" ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมพลังความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "สระทั้งหมด" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล ความอับโชคและอุปสรรคต่างๆ


ชื่อมงคลของผู้เกิดแต่ละวัน


คนเกิดวันอาทิตย์ ถือว่าบริวาร คือสระทั้งหมด, อายุ ได้แก่ตัว ก ข ค ฆ ง, เดช คือจ ฉ ช ฌ ญ, ศรีได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, มูละได้แก่ ต ถ ท ธ น, อุตสาหะ คือ ป ผ พ ภ ม, มนตรี คือ ย ร ล ว และกาลกิณี คือ ส ห ฬ อ

ถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ เป็นชายนิยมใช้ เดช นำหน้า ก็ควรจะขึ้นต้นชื่อด้วย จ ฉ ช ฌ ญ ตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ต้องเอามาทั้งหมด ต่อไปก็เลือกเอาในบรรดา มูละ คือ ต ถ ท ธ น ตัวใดตัวหนึ่ง หรือ มนตรี คือเลือกมาจาก ย ร ล ว ถ้าอยากมีอายุก็ไปหาจาก ก ข ค ฆ ง และจะแถมด้วย อุตสาหะ คือ ป ผ พ ภ ม ก็ดี แต่หลีกเลี่ยงอย่างเอาตัว ส ห ฬ อ แต่ถ้าเป็นหญิงก็นิยม ศรี นำหน้า คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (สงสัยจะหาชื่อยาก) แต่จะไม่เอาศรีนำหน้าก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าพ่อแม่อยากให้มีเสน่ห์และโชคลาภก็น่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งในนี้ประกอบในชื่อ

คนเกิดวันจันทร์ บริวาร คือ ก ข ค ฆ ง, อายุ คือ จ ฉ ช ฌ ญ, เดช คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ศรี คือ ต ถ ท ธ น,มูละ คือ ป ผ พ ภ ม ,อุตสาหะ คือ ย ร ล ว ,มนตรี คือส ห ฬ อ และกาลกิณี คือสระทั้งหมด ชื่อคนเกิดวันจันทร์จึงตั้งยากหน่อยเพราะต้องเลี่ยงสระ อย่างชื่ออรรถกฤต เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ เพราะมีทั้ง มนตรี อุตสาหะ ศรี และบริวาร ข้อสำคัญคือชื่อนี้หลีกเลี่ยงรูปสระได้หมด ไม่มีกาลกิณี

คนเกิดวันอังคาร ตัวกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง ควรหลีกเลี่ยง , บริวาร คือ จ ฉ ช ฌ ญ ,อายุ ได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, เดชคือ ต ถ ท ธ น,ศรีคือป ผ พ ภ ม,มูละได้แก่ ย ร ล ว ,อุตสาหะ คือส ห ฬ อ และมนตรี คือสระทั้งหมด

คนเกิดวันพุธ ตอนหลังมาแบ่งเป็นพุธกลางคืนเรียกว่าราหู พุธกลางวันเรียกว่าพุธ แต่ในตำราทักษาปกรณ์เดิมไม่ได้แบ่ง บริวาร คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, อายุ คือ ต ถ ท ธ น, เดช คือ ป ผ พ ภ ม, ศรี ได้แก่ ย ร ล ว , มูละ คือ ส ห ฬ อ, อุตสาหะได้แก่สระทั้งหมด , มนตรี คือ ก ข ค ฆ ง และกาลกิณีคือ จ ฉ ช ฌ ญ

คนเกิดวันพฤหัส บริวารคือ ป ผ พ ภ ม, อายุ คือ ย ร ล ว , เดช คือ ส ห ฬ อ, ศรี คือสระทุกตัว, มูละ คือ ก ข ค ฆ ง,อุตสาหะ คือ จ ฉ ช ฌ ญ, มนตรีคือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และกาลกิณี คือ ต ถ ท ธ น

คนเกิดวันศุกร์ บริวาร คือ ส ห ฬ อ, สระทั้งหมดเป็นอายุ, เดช คือ ก ข ค ฆ ง,ศรี คือ จ ฉ ช ฌ ญ, มูละ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,อุตสาหะคือ ต ถ ท ธ น, มนตรี คือ ป ผ พ ภ ม และกาลกิณี คือ ย ร ล ว

คนเกิดวันเสาร์ บริวารคือ ต ถ ท ธ น, อายุ คือ ป ผ พ ภ ม, เดช คือ ย ร ล ว, ศรี คือ ส ห ฬ อ, มูละ ได้แก่สระทั้งหมด อุตสาหะ คือ ก ข ค ฆ ง,มนตรี คือ จ ฉ ช ฌ ญ และกาลกิณี คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ