วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เปิดสอบแข่งขัยน สมัครเข้ารับราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบแข่งขัยน สมัครเข้ารับราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข [สอบ ก.พ. พิเศษ] กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558ประกาศ [สอบ ก.พ. พิเศษ] กรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558  http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
2.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
3.นักโภชนาการปฏิบัติการ
4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
5.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

6 อัตรา

3 อัตรา
6 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา


ผ่านหรือไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ก็ได้

วิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ของกรมอนามัย หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ กันยายน 2558
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เพิ่มเติม/ภาคผนวก
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น