วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รวบรวมงานราชการประจำปี 2558 : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับข้าราชการจำนวนมาก


รวบรวมงานราชการประจำปี 2558 : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับข้าราชการจำนวนมาก ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบได้แก่ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กพ. ถึง 20 มี.ค. 2558 สนใจทำงานราชการ อาชีพมั่นคง สมัครได้ตามกำหนดการที่แจ้ง


“สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.พ. – 20 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
รายละเอียดวุฒิ : -สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
-สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ( ไวยากรณ์ , ทักษะการแปลภาษาแปลความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย , การเขียนหนังสือโต้ตอบจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ) (150 คะแนน)
2. ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (50 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ทักษะการคำนวณ การจัดการข้อมูล
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint เป็นต้น
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านการคิดวิเคราะห์ ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น