วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร ได้แก่ Customer Service Agent การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า


ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร ได้แก่ Customer Service Agent การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า หากใครต้องการทำงานที่มั่นคง สวัสดิการดี สามารถปฎิบัติงานด้วยใจรักในงานบริการได้เป็นอย่างดี สนใจรีบสมัครตามรายละเอียดท้ายนี้
ตำแหน่ง
พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลักษณะของงาน
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตามขอบเขตของงานดังนี้
- ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
- ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
- ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
- ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
- สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
- มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
- หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
- ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
- ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อน ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ
ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
- พิมพ์ใบสมัครใน www.wingspantg.com จำนวน 3 ชุด
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัครงาน

- ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสารประกอบการสมัคร 2 ชุด ดังนี้
- ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด + เอกสารประกอบ 1 ชุด
- ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด + เอกสารประกอบ 1 ชุด
- ยื่นสมัครด้วยตัวเอง (Walk in) ณ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
- การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)
* ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม
* ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
หมายเหตุ
- สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทยประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- สอบถามได้ที่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-545-1538 (คุณมนตรี), 02-545-3463 (คุณกร) 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น