วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ข่าวการเปิดรับสมัครเข้าบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก


ข่าวการเปิดรับสมัครเข้าบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก  ใครที่มีคุณสมบัติตามที่ทางกองทัพบกกำหนดไว้ ติดต่อสมัครได้ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปริญญาสาขาต่าง ๆ จำนวน 107 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 11 มกราคม 2558 ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านสมุดคู่มือให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําที่ได้เรียงขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลําดับข้อไว้ให้ครบถ้วน....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3479.html

ข้อ 1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหาร สัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งที่ขาดแคลน ตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก.... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3479.html

ข้อ 2. คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3479.html

ข้อ 3. ตําแหน่งที่เปิดบรรจุ เปิดบรรจุ 107 อัตรา ในคุณวุฒิ ระดับปริญญา - สาขา ทางตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตามผนวก ก ดังนี้ 3.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 105 อัตรา 3.2 ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 2 อัตรา .... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3479.html

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อที่ http://www.radd-atc.com/images/comnanum_ponlalon58.pdf https://www.facebook.com/Job108com .... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3479.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น