วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ข่าวสารเรื่องการมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิ จีอี"

หาทุนการศึกษา
มูลนิธิ จีอี ให้ทุนเรียนสำหรับ นศ.ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มูลนิธิ จีอี (GE Foundation) และสถาบันการศึกษานานาชาติ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งรวมค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหาร โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จปริญญาตรี นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2557
GE Foundation

*มูลนิธิจีอี (GE Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

สัญชาติไทย
เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ไม่รวมภาคภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชาต่อไปนี้
- การบัญชี
- ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์
- เคมี
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- เศรษฐศาสตร์
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ เคมี สิ่งแวดล้อม และสื่อสารโทรคมนาคม)
เป็นผู้มีผลการเรียนดีในทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมปลายคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.0 (ของคะแนนเฉลี่ย 4.0) และคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ของระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2555 ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนในสาขาวิชาอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยรวมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่กำหนดต่อไปนี้
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นผู้มีความเป็นผู้นำและยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนของตนเองได้

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่ http://apply.scholarshipandmore.org พร้อมส่งเอกสารมายัง สถาบันการศึกษานานาชาติ 518/3 ชั้น 6 อาคารมณียาเหนือ ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กทม. 10330 (หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2557) ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iiethai@bkk.iie.org หรือ โทร. 02-6520653 ต่อ 119,121

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น